Kullanım Sözleşmesi

1. KULLANIM KOŞULLARI;

www.bodrumairporttransferi.com alan adlı internet sitesini kullanmak için aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.bodrumairporttransferi.com internet sitesini (bundan böyle ‘Portal’ olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve-veya “Üye” olarak, işbu ‘Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, ‘Kullanım Koşulların”da belirtilen ve ‘Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, ‘Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen ‘Portalı’ kullanmaktan vazgeçiniz.
1.a. İşbu ‘Portal”ın sahibi Bodrum Airport Transferx’tir (bundan böyle kısaca ‘Bodrum Airport Transferx’ olarak anılacaktır)’dır.
1.b. ‘Bodrum Airport Transferx’ işbu Kullanım Koşulları’nı, ‘Portal”da yer alan her tür bilgi ve ‘İçerik”i, ‘Kullanıcı’ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir.Bu değişiklikler periyodik olarak ‘PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır.’PORTAL’ hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde ‘PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi ‘Kullanım Koşulları”nı ve ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından işbu ‘Kullanım Koşulların”da yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.İşbu ‘Kullanım Koşulları’ internet sitesi üzerinden yayınlanarak;’PORTAL’ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

2. TANIMLAR;

‘Portal’; www.bodrumairporttransferi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ‘Bodrum Airport Transferx”in ‘Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.
‘Kullanıcı’;’Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.
‘Üye’; ‘Portal”a üye olan ve ‘Portal’ dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ‘Kullanıcı’.
‘Üyelik’; ‘Üye’ olmak isteyen ‘Kullanıcı”nın, ‘Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür.Üyelik işlemleri tamamlanmadan ‘Üye’ olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. ‘Üyelik’ hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir.’Üyelik’ başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. ‘Bodrum Airport Transferx’ gerekli görmesi halinde ‘Üye”nin ‘Üyelik’ statüsünü sona erdirebilir, ‘Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı ‘Üyelik’ başvurusunu kabul etmeyebilir.
‘Bodrum Airport Transferx Üyelik Hesabı’; ‘Üye”nin ‘Portal’ içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, ‘Üyelik”le ilgili konularda ‘Bodrum Airport Transferx”e talepte bulunduğu, ‘Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği’ ‘Kullanıcı Adı’ ve ‘Şifre’ ile ‘Portal’ üzerinden eriştiği ‘Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.
‘Bodrum Airport Transferx Hizmetleri’ (Hizmet); ‘Portal’ içerisinde ‘Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından sunulan uygulamalardır. ‘Bodrum Airport Transferx’, ‘Portal’ içerisinde sunulan ‘Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve-veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve-veya uyarlamalarla ilgili ‘Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar ‘Portal”dan ‘Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar ‘Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
‘İçerik’; ‘Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
‘Bodrum Airport Transferx Arayüzü’; Bodrum Airport Transferx ve ‘Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin ‘Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve ‘Bodrum Airport Transferx Veritabanıın”dan sorgulanabilmesi amacıyla ‘Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ‘Bodrum Airport Transferx”e ait olan tasarımlar içerisinde ‘Portal’ üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
‘Bodrum Airport Transferx Veritabanı’; ‘Portal’ dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ‘Bodrum Airport Transferx”e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır

3. Bodrum Airport Transferx HİZMETLERİ;
3.a. ‘Bodrum Airport Transferx’, ‘Üye”ler tarafından ‘Bodrum Airport Transferx Veritabanı”na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle ‘Bodrum Airport Transferx Veritabanı” üzerinden ‘Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.b. ‘Bodrum Airport Transferx’, ‘Portal’ içerisinde ‘Kullanıcı”ların, ‘Üye’ ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.c. ‘Bodrum Airport Transferx’, ‘Portal’ dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.d. ‘Bodrum Airport Transferx’, ‘Portal’ dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile ‘Portal’ dahilinde erişilen ‘İçerik”leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ‘Bodrum Airport Transferx’, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

4. Bodrum Airport Transferx PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER;
4.a. ‘Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla ‘Portal’ üzerinde işlem yapabilirler.’Kullanıcı”ların ‘Portal’ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili ‘Bodrum Airport Transferx”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ‘Kullanıcı’ kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.b. ‘Portal’, ‘Üye”ler tarafından ‘Bodrum Airport Transferx Veritabanı”na yüklenen ‘İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır.’Bodrum Airport Transferx’, ‘Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve ‘İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir.Söz konusu ilan ve ‘İçerik”ler dolayısıyla ‘Bodrum Airport Transferx”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü ‘Bodrum Airport Transferx”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.
4.c. ‘Bodrum Airport Transferx’ ‘PORTAL’ dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve-veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.d. ‘Kullanıcı”lar ‘Portal’ dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ‘Bodrum Airport Transferx”in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
4.e. ‘Kullanıcı”lar, ‘Portal’ dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden ‘Üye’ veya ‘Bodrum Airport Transferx”in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.
4.f. ‘Bodrum Airport Transferx’, ‘Kullanıcı’ bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ‘Bodrum Airport Transferx’ aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, ‘Portal’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.Bodrum Airport Transferx.com’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Bodrum Airport Transferx’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.
4.g. Bodrum Airport Transferx, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj-teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının Bodrum Airport Transferx’e yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcılarının tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
4.ğ. ‘Portal’ üzerinden erişilen ve-veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve-veya ‘Bodrum Airport Transferx”in ‘Kullanım Koşulları’ çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ‘Bodrum Airport Transferx”’in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.h. ‘Bodrum Airport Transferx’, ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve ‘Bodrum Airport Transferx Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, ‘Bodrum Airport Transferx’ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ‘Bodrum Airport Transferx”in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.ı. ‘Portal”in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, ‘Portal”in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde ‘Site”ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. ‘screen scraping’ yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, ‘Site”nin ve ‘Portal”deki içeriğin ‘Kullanım Koşulları’ ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ‘Bodrum Airport Transferx”in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ‘Bodrum Airport Transferx’, ‘Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. ‘Kullanıcı’ bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
4.i. ‘Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ‘Bodrum Airport Transferx”in sorumlu tutulamayacağını ‘Kullanıcı’ kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI;
‘Portal’ dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ‘Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla ‘Bodrum Airport Transferx Veritabanı’, ‘Bodrum Airport Transferx Arayüzü’, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ‘Bodrum Airport Transferx’in telif haklarına tabi çalışmaları’ olarak anılacaktır) ‘Bodrum Airport Transferx”e ait ve-veya ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.’Kullanıcı”lar, ‘Bodrum Airport Transferx’ hizmetlerini, ‘Bodrum Airport Transferx’ bilgilerini ve ‘Bodrum Airport Transferx”in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ‘Bodrum Airport Transferx”in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu ‘Site Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ‘Bodrum Airport Transferx”in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
İşbu ‘Kullanım Koşulları’ dahilinde ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ‘Bodrum Airport Transferx’; ‘Bodrum Airport Transferx’ hizmetleri, ‘Bodrum Airport Transferx’ bilgileri, ‘Bodrum Airport Transferx’ telif haklarına tabi çalışmaları, ‘Bodrum Airport Transferx’ ticari markaları, ‘Bodrum Airport Transferx’ ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER;
‘Bodrum Airport Transferx’, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu ‘Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda ‘Portal”da ilan ederek değiştirebilir.İşbu ‘Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir.İşbu ‘Kullanım Koşulları’ ‘Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER;
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ‘Bodrum Airport Transferx”in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. ‘Mücbir sebep’, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘Bodrum Airport Transferx”in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ;
‘Kullanım Koşulları’ uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ‘Kullanım Koşulları’ dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.İşbu ‘Kullanım Koşulların”dan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜK ve KABUL
‘Kullanım Koşulları’ ‘Bodrum Airport Transferx’ tarafından ‘Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.’Kullanıcı”lar işbu ‘Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri ‘Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

BODRUM TRANSFER WITH VIP VEHICLES

We offer Bodrum VIP transfer services with the latest model fully equipped, air-conditioned vehicles and only for you. Enjoy VIP privilege with free catering and wi-fi.

Bodrum Transfer

Contact us

OUR ADDRESS

Yalıkavak Mahhallesi Atatürk caddesi

Ümit Kalın İş Merkezi no:80/2

İstanbul/MUĞLA 48400

 Google Map

BODRUM VIP TRANSFER
We provide high level service at the reservation point with our 24/7 online and call centers belonging to our Bodrum based company. Our staff working in these centers also provide services in English, Arabic and Russian. In this way, we fully determine the needs of all our local and foreign guests at the booking stage and meet the appropriate transfer plan in line with the requests. Combining the flexibility we offer in reservations and the quality of our company, we offer an excellent support concept at every stage. It is sufficient to make a reservation in order to make the best use of Bodrumairporttransferi.com services.

Transfer services we maintain with a corporate understanding; It is given in complete vehicles in terms of safety, technical equipment, hygiene and general maintenance. Thanks to the investment we made in our vehicle fleet, our works that cover the lack of transportation in the sector are crowned with a special welcome service.
The transfer services we provide with a personal vehicle, planning that provides transportation to the desired location during the day, the best price guarantee, 24/7 vehicle tracking system and affordable price policy are planned specifically for flight information. Our conscious and friendly staff is focused on meeting customer expectations completely.

In-car equipment is focused on meeting all needs, even during day-long transportation. Our vehicles, all of which are maintained periodically, are always ready to be transported for airport transfer and different points. Bodrumairporttransferi.com services that fully meet the transfer and tour needs; Pick-up and destination points are completed in vehicles suitable for the date and number of people.
Your reservation requests to us;
• + 90 850 259 79 77 Call Center,
• From our office at + 90 252 385 20 25,
• + 90 538 557 77 77 WhatsApp
You can make reservations 24/7 using the line. In order to provide quality and uninterrupted service to our customers, they must notify us as soon as possible using our communication channels.

The most important issue in the chauffeured car rental service is the professional driver personnel. In this regard, our company employs master drivers with sufficient experience. We work with drivers with SRC, psychotechnics and similar mandatory documents. Employees who pay attention to the rules of courtesy and especially speak foreign languages ​​are our priority.
Our transfer company, which continues to serve with its experienced driver staff, always keeps the vehicle clean. All necessary permits have been obtained from the Ministry of Transport. Our drivers drive safely in icy, foggy, snowy and stormy weather. We provide the best welcome with a luxury vehicle and private driver, without the cost of the special welcome ceremony.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianJapaneseKoreanRussianSpanishTurkish